Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
PROGRAM GELİŞTİRME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

04/5/2004 tarih ve 25452 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ne göre oluşturulan birimlerin görevleri:

Büronun Program Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme Sorumlulukları;

Öğretim Kurulunun belirleyeceği bir öğretim görevlisinin sorumluluğunda, yeteri kadar program geliştirme, ölçme ve değerlendirme alanında eğitim almış öğretim görevlileri, uygulamalı eğitim gözetmenleri, memurlar, infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarından oluşur.
Büronun program geliştirme, ölçme ve değerlendirme sorumlularının görevleri şunlardır:
a) Eğitsel etkinlikler ile ilgili olarak yıllık konferans, seminer, sempozyum, panel ve benzeri programları hazırlamak ve geliştirmek,
b) Eğitim gereksinimlerine yönelik araştırma ve analizler yapmak,
c) Ders programlarını ve değişiklik önerilerini Öğretim Kuruluna sunmak,
d) Eğitim yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesine ilişkin değerlendirme raporları hazırlamak ve Öğretim Kuruluna sunmak,
e) Görev alanına ilişkin istatistikî verileri oluşturarak ilgili sorumlulara iletmek,
f) Eğitim öncesinde ve sonrasında değerlendirmeler yapmak, eğitim programları sonuçlarını doküman haline getirmek,
g) Eğitim görenler tarafından doldurulan bilgi formlarını hazırlamak ve değerlendirmek,
h) Öğretim görevlilerinin hazırladığı soruları gizlilik kurallarına uyarak, soru tekniğine uygun hale getirmek, soru bankası oluşturmak ve soru kitapçığı hazırlamak,
ı) Sınav sorularının değerlendirilmesinde, Sınav Değerlendirme Komisyonu ile iş birliği yapmak,
i) Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.

Adres

Ahlatlıbel Mahallesi 1859. cadde No:42 ÇANKAYA/ANKARA

Telefon

0312 489 18 15 - 489 18 14

FAKS 0312 489 18 13

E-Posta

cte.ankara_egtmrkisaretadalet.gov.tr